Kapillaarisen kosteudennousun jälkiä väliseinäkoolingissa

Kapillaarisen kosteudennousun jälkiä väliseinäkoolingissa

Kosteudenhallinta – Kapillaarinen vedennousu

Kosteudenhallinta on tärkeä osa vastuullista rakentamista, jotta rakennuskantamme pysyy terveenä nyt ja tulevaisuudessa. Rakenteiden kastuminen ja liiallisen kosteuden aiheuttamat ongelmat tulisi ennaltaehkäistä, jotta kosteus ei pääse myöhemmin aiheuttamaan esimerkiksi rakenteiden heikentymistä tai terveydelle haitallisia sisäilmaongelmia.

Kapillaarinen vedennousu on kosteudenhallinnan keskeisiä käsitteitä. Kyseessä on ilmiö, jossa vesi nousee ylöspäin rakennusmateriaalin huokosissa eli kapillaareissa ja saattaa aiheuttaa rakennuksessa kosteusvaurion.

Kapillaarinen vedennousu ilmiönä

Kapillaarinen kosteuden siirtyminen tarkoittaa veden imeytymistä huokoisiin materiaaleihin veden pintajännitysvoimien aikaansaaman huokosalipaineen vaikutuksesta. Vesi imeytyy esimerkiksi maaperästä tai toisesta kapillaarisella kosteusalueella olevasta materiaalista huokoiseen aineeseen, esimerkiksi maanvaraisiin rakennusmateriaaleihin.

Kosteus on kapillaarisella alueella, kun materiaalihuokosissa on vettä. Kun materiaalihuokosissa ei ole vettä, eli kosteus on hygroskooppisella alueella, huokosten ilmankosteus voi olla 0-100 % RH. Kapillaarista siirtymistä tapahtuu joka suuntaan. Alaspäin ja sivusuuntaan tapahtuvaa vapaan veden siirtymistä rajoittaa ainoastaan mahdollinen veden haihtuminen. Ylöspäin nousevaa vettä rajoittaa lisäksi painovoima.

Kapillaarinen vedennousu – mitä pienempi halkaisija, sen suurempi kapillaarinen imu


Mitä pienempi materiaalissa olevan kapillaarin halkaisija on, sitä suurempi on kapillaarinen imu ja sen korkeammalle vesi voi kapillaarisesti nousta. Materiaalin ollessa kosketuksessa vapaaseen veteen, vesi imeytyy huokosalipaineen vaikutuksesta sille korkeudelle, jossa huokosalipaine ja painovoima ovat tasapainossa.

Veden kapillaarinen siirtymisnopeus riippuu huokosalipaineesta ja veden virtausta vastustavista kitkavoimista, jotka kasvavat huokoskoon pienetessä ja virtausmatkan kasvaessa. Esimerkiksi veden tunkeutumiseen 50 mm syvyyteen tiilessä kuluu 21 minuuttia ja betoniin (vss. 0,3) 35 tuntia. 1)

Rakennusten kosteudenhallinnassa on huomioitava, että rakenteiden kannalta kosteutta voi siirtyä useista eri lähteistä. Kapillaarisesti rakenteessa siirtyvä kosteus voi olla muun muassa maaperästä tulevaa kosteutta, sadevettä (esimerkiksi viistosade tai roiskeet maasta), lumen sulamisvesiä tai esimerkiksi kylmäsillan vuoksi ilmasta tiivistyvää eli kondensoituvaa vettä. Ongelmia voi aiheutua myös vuotavista ränneistä ja vaurioituneista tai tukkeutuneista sadevesiputkista.

Huokoiset rakennusmateriaalit, kuten tiilet, betoni ja puu, imevät vettä aivan samalla periaatteella kuin pesusieni tai siivousrätti. Eri materiaalien huokoisuus ja imukyky ovat erilaiset. Esimerkiksi tiili voi imeä itseensä vettä 7-25% omasta painostaan, kun taas siivousrätti imee vettä jopa viisi kertaa oman painonsa verran.

Kapillaarisen vedennousun haitat

Kapillaarisen vedennousun aiheuttamat ongelmat ovat yleisiä etenkin sokkelirakenteissa johtuen toimimattomasta salaojituksesta tai taloon päin viettävästä pintamaasta. Vesi voi siirtyä kapillaarisesti myös vaakasuunnassa esimerkiksi viistosateen kasteleman julkisivun materiaalisaumoissa, raoissa ja halkeamissa. Kapillaarinen kosteus aiheuttaa muun muassa värimuutoksia materiaaleihin, lämmöneristyskyvyn heikkenemistä sekä rappaus- ja muurauslaastivaurioita, jotka voivat olla helposti silmin havaittavissa. 2)

Puumateriaaleissa kapillaarista kosteutta imeytyy enemmän puun syiden suuntaisesti kuin kohtisuoraan syihin nähden. Korkea kosteuspitoisuus puussa on ihanteellinen kasvualusta sisäilmaongelmia aiheuttaville mikrobeille. Kosteus aiheuttaa puussa myös lahoamista ja sen seurauksena rakenteiden lujuuden heikkenemistä.

Puussa kosteuden ei aina tarvitse olla kapillaarisella alueella, vaan puu alkaa vaurioitua jo silloin, kun ympäröivän ilman kosteus on pitkään yli 80%. Mikrobikasvustoa ei kuitenkaan yleensä synny matalissa lämpötiloissa, joten Suomen sääolosuhteissa syksystä kevääseen vallitseva korkea ilmankosteus ei yleensä aiheuta ongelmia, kunhan rakenteiden tuuletuksesta on huolehdittu ja sadevesien sekä maaperän kosteuden siirtyminen rakenteisiin on estetty asianmukaisesti.

Tärkeä osa kosteudenhallintaa on suojata rakennustyömaalla varastoitavat materiaalit kosteudelta ja epäpuhtauksilta – myös kapillaarisesti maaperästä siirtyvältä vedeltä. Jotkin materiaalit, kuten kipsilevy, menettävät kastuttuaan merkittävän osan lujuudestaan.

Kapillaarisen vedennousun estäminen

Pientalojen rakennussuunnittelussa ja toteutuksessa korkeusasema valitaan siten, että antura on kokonaisuudessaan aina pohjavesien vedenpinnan yläpuolella. Tulevaisuudessa muun muassa ilmaston muutos aiheuttaa haasteita kosteudenhallinnalle. Etenkin alavilla mailla ilmastonmuutokseen tulee varautua ja pyrkiä arvioimaan pohjavedenpinnan mahdollista nousua rakennuksen suunnitellun elinkaaren aikana. 3)

Kosteuden siirtyminen perustusrakenteisiin ennaltaehkäistään huolellisesti valituilla rakennekerroksilla (kapillaarikiviainekset), jotka estävät kapillaarista vedennousua. Kapillaarikatkoja (esimerkiksi bitumikermi)3) käytetään perusmuurin alaosassa estämään kapillaarisen kosteuden siirtyminen maaperästä.

Sadevedet tulee ohjata hallitusti rakennuksesta poispäin pintamaan kallistuksilla ja sadevesijärjestelmän avulla. Rakennuspohjan salaojitus tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti, jotta veden kapillaarivirtaus saadaan katkaistuksi ja pohjavedenpinta saadaan pidettyä riittävällä etäisyydellä rakennuksen alapohjasta. Rakennuksen vierestä ja alapuolelta on ohjattava pois myös perustusten kuivatusvedet. 4)

Yhteenveto – Kapillaarinen kosteudennousu

  1. Kapillaarinen vedennousu tarkoittaa veden imeytymistä huokoiseen materiaaliin (vrt. pesusieni)
  2. Rakennusmateriaaleihin vesi siirtyy mm. maaperästä, sadevesistä tai kylmäsiltojen aiheuttaman tiivistymisen eli kondensaation takia
  3. Kapillaarinen kosteus aiheuttaa mm. lämmöneristyskyvyn heikkenemistä, laastivaurioita ja värimuutoksia
  4. Sisärakenteisiin kulkeutuva kapillaarinen kosteus mahdollistaa mikrobikasvuston, joka voi heikentää rakennuksen sisäilmanlaatua merkittävästi.
  5. Kapillaarinen kosteuden siirtyminen voidaan estää hyvällä kosteudenhallinnalla, suunnittelulla ja huolellisella rakentamisella

Lue myös aiempi tekstini: Kosteudenhallinta – Näin noudatat rakennuskohteessa uutta asetusta

kosteusmittaus FI ei vastaa muiden tahojen tekemistä toimenpiteistä. Tekstissä kerrotut ohjeet ovat yleisluontoisia ja perustuvat kirjoitushetken tietoon ja määräyksiin. Kunkin rakennuskohteen vastuuhenkilön on aina varmistettava kyseiseen kohteeseen sovellettavat säädökset sekä ohjeistus viranomaisilta, laite- ja materiaalivalmistajilta.

Lähteet:

1) Ympäristöopas 2016 – Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. 2017. Ympäristöministeriö. Toim. Miia Pitkäranta. 2. painos. Hansaprint Oy, Turenki.

2) RIL 250-2011. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. 2011. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi.

3) Betoniteollisuus ry. Perustukset: http://betoni.com/koti-betonista/rakennustapavaihtoehdot/perustukset/ , luettu 31.1.2018

4) Finlex: Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017): http://www.finlex.fi/fi/laki/a... , luettu 31.1.2018

***

kosteusmittaus FI:n kosteudenhallintatiimi: Teemu ja Tuisku


Kirjoittaja:

Teemu Pursiainen
Rakenteiden kosteuden mittaaja
Sertifikaatti: C-23184-24-17
020 730 3661

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Päivitetty 27.2.2023

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä.
Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

2. Myyjän yhteystiedot
Puudelicatessen Oy
Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi
+358207303660
Puudelicatessen ei käytä viestinnässään tekstiviestejä. Rahtiyhtiöt saattavat lähettää viestejä toimituksiin liittyen ehtojensa mukaisesti.

3. Sopimuksen syntyminen
Sopimus myyjän ja tilaajan välillä on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus. Tilaajalla on velvollisuus ennen tilausta lukea tarkasti ja ymmärtää tuotteen tuotekuvaus sekä muut tuotesivulla annetut tiedot. Tilaaja on velvollinen katsomaan tuotekuvat ennen tilausta. Mikäli tuotetiedoissa on epäselvyyttä, virheitä tai asiakas ei ole varma tuotteen soveltuvuudesta tarkoitukseensa, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluun ennen tilausta.
Puudelicatessenin periaate on toimia vilpittömästi, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti sekä pitää kiinni siitä, mitä on luvattu ja pyrkiä pitämään kaikki sivuston tiedot ajan tasalla. Tämä ei kuitenkaan tuo ostajalle oikeutta tahallisesti väärinymmärtää omaksi edukseen, vaan tilaajan tilaajan on toimittava vastaavalla vilpittömyydellä ja avoimuudella myyjää kohtaan. Tilaajan on ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli havaitsee annetuissa tiedoissa ristiriitaa tai epäilee tuotetietojen olevan muuten virheellisiä. Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä tai muuta vilpillistä toimintaa. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa, esimerkiksi hinnassa, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.
Mikäli tilaajana on yritys ja myynti on luotollista (laskutus), vastaa tilaajan yhteyshenkilöksi nimetty henkilö Puudelicatessenin tuote- ja palvelulaskujen suorittamisesta yhteisvastuullisesti tilaajana toimivan yrityksen kanssa.

4. Myytävät tuotteet
Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta. Tuotteiden käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin tuotesivuilla tai tuotteen ohjeissa on mainittu, on kiellettyä. Tuotteiden käyttäminen tarkoituksiin, joissa on ilmeinen vaara aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille tai omaisuudelle, on kielletty.
Valtaosa tuotteistamme on luonnontuotteita, kuten puuta. Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Jotkin tilauksesta valmistettavien tuotteiden ominaisuudet, kuten esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen.
Tuotteiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.
Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

5. Toimitusaika
Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Sivustolla saatetaan antaa aika-arvioita tuotteiden valmistusajoista, mutta kiireisissä tapauksissa tilaajan tulee aina varmistaa tuotteen tarkempi valmistusaika ennen tilausta. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa tai poikkeavan oleellisesti tuotetiedoissa olevasta arviosta, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen. Kaikki toimitusajat ovat arvioita, eikä päivän tarkkoja toimitusaikoja voida yleensä antaa.

6. Toimitukset
Toimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai DB Schenkerin tai Postin pakettipalveluna Postin ehtojen mukaisesti. Kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta pihaan/noutopisteeseen, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan sopimista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet toimitusajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Alueet, joille toimittaminen edellyttää lauttaa tai muuta vesiliikennevälinettä, sovitaan erikseen. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.
Mikäli tilaaja ei vastaanota tuotteita sovitusti ja uusintatoimituksesta aiheutuu myyjälle lisäkuluja, veloitetaan kaikki tällaiset kulut tilaajalta.
Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa päällisin puolin tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista näkyvistä kuljuetusvaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle. Vastaanottamisen jälkeen kuljetusvaurioista ei voi reklamoida.

7. Peruutusoikeus ja palautukset
Tilaajalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).
Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.
Peruutus-/palautusoikeus ei koske myyntinäyttelyssä tai käynnin perusteella tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.
Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin erikseen palautusilmoituksen jälkeen antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.
Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa DB Schenker. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 250 €, pitkillä paketeilla 50 € luokkaa ja noutopistepaketeilla noin 10 €.
Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

8 Takuu
Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.
Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden oikeudenmukaista ja kohtuullista.
Virhetilanteissa ota yhteys myyjään heti poikkeaman havaittuasi mahdollisten toimenpiteiden sopimiseksi.
Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
Kaikkia puutuotteitamme on käytettävä sisätiloissa ja hoidettava asianmukaisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Puu on luonnonmateriaali, johon vaikuttaa jatkuvasti ympäröivän ilman kosteus. Suuri ilmankosteus saa puun turpoamaan ja alhainen ilmankosteus voi puolestaan saa puun kutistumaan. Talviaikaan sisätilojen lämmitys saa usein aikaan hyvin alhaisen ilmankosteuden ja aiheuttaa rakoja tai säröjä puumateriaaleihin. Kaikki puutuotteemme on suunniteltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa ilman lämpötila on jatkuvasti 16 – 23 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35 – 60 %. Erityisesti talvella on kiinnitettävä huomiota ilman riittävään kosteuteen. Liian kuiva ilma aiheuttaa puulattian rakoilua ja pahimmillaan pysyviä vaurioita puumateriaaleille.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Puudelicatessen Oy
Y-tunnus: 1853854-6
osoite: Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Teemu Pursiainen
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.
-Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten
-Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa
-Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot
salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika
Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen myynti@lattia-asennus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 .

Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käytön sujuvoittamiseen
- henkilökohtaisten asetusten tallentamiseen (esim. ostoskori)
- mainosten kohdentamiseen
- käyttäjän tunnistamiseen
- tilastotietointiin ja markkinoinnin seurantaan

Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt välttämättömien evästeiden käytön.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Päivitä suostumus