Sopimusehdot ja Tietosuojaseloste Villain Metrics Oy

Kosteusmittaus FI yleiset sopimusehdot

1. Sopimus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kosteusmittaus FI:n / Villain Metrics Oy:n (jäljempänä kosteusmittaus FI) ja palvelun tilaajan (jäljempänä tilaaja) välisiin toimeksiantosopimuksiin (jäljempänä toimeksianto), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Mikäli tilaaja on kuluttaja, tämän sopimuksen ehdot eivät heikennä kuluttajalle lainsäädännössä annettuja oikeuksia.

Kosteusmittaus FI toimittaa tilaajalle sovituista töistä tilausvahvistuksen sähköpostitse, jonka tilaaja on velvollinen tarkistamaan. Mahdolliset huomautukset tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä, kuitenkin vähintään vuorokausi ennen toimituksen sovittua aloitusajankohtaa.

Kosteusmittaus FI veloittaa mahdollisista lisätöistä ja -tarvikkeista kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Toimeksiannon kestäessä yli kaksi (2) viikkoa, laskutetaan työt etenemisen mukaan kahden viikon välein.

2. Toimeksianto

Toimeksiannon tarkoitus ja laajuus määritellään tilausvahvistuksessa. Toimeksiantoon sisältyvät mainitut tutkimukset, työsuoritukset sekä raportointi. Mikäli on sovittu käytettävän rakenteita rikkovia tutkimusmenetelmiä (rakenneavaukset, porareikämittaukset jne.), näiden suorittamiseksi tehtyjen välttämättömien rakenneavausten sekä itse mittausreikien korjaamisesta vastaa tilaaja.

Kaikki tilausvahvistuksella mainitun toimituslaajuuden ulkopuolinen työ sekä mahdolliset jälkikäteen annettavat erillislausunnot suoritetaan voimassa olevan hinnaston mukaisella lisähinnalla.

3. Tilaajan myötävaikuttamisvelvollisuus ja vastuu

Tilaajan on velvollinen huolehtimaan siitä että kohteessa ei ole työskentelyn kannalta terveydellisiä riskitekijöitä. Tilaaja on velvollinen kertomaan tiedossaan olevista työturvallisuusriskeistä ennen toimeksiannon vahvistamista tai välittömästi tiedon saatuaan. Riskejä työturvallisuudelle aiheuttavat muun muassa puutteellinen valaistus, huonokuntoiset kulkutiet (erityisesti talvella), putoamisvaara, asbesti ja muut haitta-aineet, kemialliset ja biologiset altisteet (homeet ja niiden aineenvaihduntatuotteet, rakennusmateriaalien hajoamistuotteet jne.) sekä vähäistä suurempi pölyisyys. Kosteusmittaus FI on oikeutettu keskeyttämään työskentelyn kohteessa, mikäli on syytä epäillä työskentelyn jatkamisesta aiheutuvan terveydellistä vaaraa. Tilaaja vastaa vaaratekijöiden poistamisesta sekä keskeytyksestä aiheutuvista suorista ja epäsuorista kustannuksista.

Mikäli tutkimusten suorittamiseksi tarvitaan yhtä metriä (1 m) korkeampia telineitä, henkilönostinta tai muuta apuvälinettä tutkimuskohteen saavuttamiseksi, vastaa tilaaja turvamääräykset täyttävien välineiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kosteusmittaus FI:n henkilöstöllä on vapaa pääsy kohteeseen sovittuina työaikoina. Mikäli kosteusmittaus FI:llä ei ole kohteeseen avainta, veloitetaan mahdolliset ovien avaamisen odottelut tuntiveloitushinnaston mukaisesti. Erityisesti talvella tulee huomioida, että lumityöt tulee olla tehtynä riittävissä määrin kulkuväyliltä sekä ulkopuolisissa töissä kosteusmittauksen suorittamiseksi. Lumitöiden tekeminen ei sisälly toimenpidehintoihin vaan veloitetaan tarvittaessa tuntiveloitushinnaston mukaisesti. Mikäli maksuton pysäköinti enintään 50 metrin etäisyydellä kohteen sisäänkäynnistä ei ole mahdollista, veloitetaan sovittujen työkorvausten lisäksi pysäköinnistä sekä kaluston siirrosta aiheutuvat kulut.

Tilaaja on velvollinen toimittamaan kosteusmittaus FI:lle kaikki pyydetyt pohjatiedot ja asiakirjat kohteen rakentamis- ja tutkimushetken kunnosta ja ominaisuuksista, sekä kaikki muut tilaajalla mahdollisesti olevat aiheeseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, erityisesti aiemmat kosteusmittaus- ja kuntokartoitusraportit, viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen sovittua toimitusajankohtaa.

Kosteusmittaus FI on oikeutettu luottamaan pohjatietojen oikeellisuuteen, eikä tietojen oikeellisuuden tarkistaminen sisälly toimeksiantoon. Tilaaja vastaa antamiensa pohjatietojen oikeellisuudesta. Kosteusmittaus FI ei vastaa pohjatiedoissa mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista virhetulkinnoista tai työvirheistä.

Tilaaja vastaa työssä tarvittavan sähkön ja veden järjestämisestä kohteeseen sekä näistä syntyvistä kustannuksista. Kosteusmittaus FI:n henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus käyttää kohteen WC-tiloja. Tilaaja on vastuussa virheen tai laiminlyönnin seurauksena kosteusmittaus FI:n omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

4. Kosteusmittaus FI:n velvollisuudet ja vastuu

Kosteusmittaus FI on velvollinen suorittamaan toimeksiannon ammattitaitoisesti, puolueettomasti sekä sekä hyvää tapaa noudattaen voimassa olevat ohjeet ja määräykset huomioiden.

Tutkimukset ja mittaukset suoritetaan sovitussa laajuudessa parhaiksi katsotuista tai tilaajan osoittamista tutkimuskohdista, joiden tutkimushetken olosuhteita kuvataan raportilla. Raportilla esitettyjä mittaustuloksia ja johtopäätöksiä ei voida yleistää koskemaan muita tiloja tai rakenteita, eikä olosuhteita ennen tai jälkeen mittaushetken.

Kosteusmittaus FI on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi, mikäli olosuhteet kohteessa estävät sovitun toimeksiannon laadukkaan toteutuksen.

Kosteusmittaus FI on velvollinen huolehtimaan työn suorittavan henkilöstön riittävästä ammattitaidosta toimeksiannon suorittamiseksi.

Mikäli kosteusmittaus FI aiheuttaa virheellisellä toiminnallaan tai laiminlyönnillä tilaajalle välitöntä vahinkoa, on kosteusmittaus FI velvollinen korvaamaan todetun vahingon. Välillistä vahinkoa (tilojen käyttöasteen alentuminen, ansiomenetykset jne.) ei korvata. Korvausvastuu ei koske toimeksiannon suorittamiseksi välttämättömiä rakenneavauksia, tilapäisiä tilojen sulkemisia jne. Näistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tilaaja.

Reklamaatiotapauksissa Kosteusmittaus FI on oikeutettu korjaamaan yhdessä tilaajan kanssa todettu virhe kohtuullisessa ajassa. Mikäli tilaaja teettää korjaustoimet kolmannella osapuolella siitä kirjallisesti kosteusmittaus FI:n kanssa sopimatta, vastaa tilaaja täysimääräisesti tästä aiheutuvista kuluista.

Reklamaatio havaitusta vahingosta on tehtävä heti vahingon tultua ilmi, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa sen haivaitsemisesta.

Kosteusmittaus FI:n vastuu virheestä on enintään toimeksiannon kokonaispalkkion suuruinen.

5. Yleistä

Kosteusmittaus FI:llä on oikeus käyttää kohteessa otettua kuvamateriaalia sekä muuta tallennemateriaalia koulutus- ja markkinointitarkoituksiin. Materiaalia, joka sisältää kohteen tai tilaajan yksilöivää informaatiota, ei käytetä.

Kosteusmittaus FI:n työkohteissa kulkee usein mukana toyvillakoira. Mikäli koiran tuominen kohteeseen on kiellettyä, tulee tilaajan ilmoittaa siitä ennen tilausvahvistuksen hyväksymistä.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Villain metrics Oy
Y-tunnus: 2816921-1
osoite: Kotikyläntie 10, 03100 Nummela p. +358207303661
sähköposti: info@kosteus-mittaus.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Teemu Pursiainen
p. +358207303661
sähköposti: info@kosteus-mittaus.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.

- Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten

- Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa

- Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

- Kosteusmittausraportit ja tiedot mittauskohteista voidaan luovuttaa kosteusmittaussertifikaatin myöntäjälle (Eurofins Expert Services) sertifikaattiehtojen edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika

Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen info@kosteus-mittaus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 03100 Nummela .

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Päivitetty 27.2.2023

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Puudelicatessenin (y-tunnus 1853854-6, jäljempänä “myyjä”) ja kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “tilaaja”) välisessä tämän verkkosivuston kautta tapahtuvassa kaupankäynnissä.
Sopimusehtojen lisäksi kaupankäyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kuluttajaviranomaisen ohjeistusta.

2. Myyjän yhteystiedot
Puudelicatessen Oy
Tammiston Kauppatie 18
01510 Vantaa
asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi
+358207303660

3. Sopimuksen syntyminen
Sopimus myyjän ja tilaajan välillä on syntynyt kun ostaja on maksanut ostoskoriin keräämänsä tuotteet ja vastaanottanut tilausvahvistuksen. Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistuksessa olevien tietojen oikeellisuus.
Myyjällä on oikeus perua kauppa ennen toimitusta, mikäli myyjä epäilee tilaajan väärinkäytöstä. Tilaajan on toimittava vilpittömästi ja ilmoitettava myyjälle ennen tilausta, mikäli epäilee tuotetietojen olevan virheellisiä. Myyjällä on oikeus perua kauppa myös mikäli tuotetidoissa, esimerkiksi hinnassa, on ollut niin oleellinen virhe, että tilaajan olisi tullut tilausta tehdessään ymmärtää annettu tieto virheelliseksi.
Checkout maksuehdot

4. Myytävät tuotteet
Myytävistä tuotteista on pyritty antamaan sivuilla kaikki oleellinen ja oikea tieto ostopäätöksen tekemistä varten. Mikäli olet epävarma tuotteen soveltuvuudesta tarpeeseesi, varmista meiltä tuotteen sopivuus ennen tilausta.
Puumateriaalin luonteen vuoksi täysin tyhjentävää kuvausta esim. parkettilattian tai listan ulkonäöstä on mahdotonta antaa. Puu on luonnontuote, joten jokainen kappale on uniikki. Jotkin tuotteen ominaisuudet, esimerkiksi parkettilaudan pituus tai leveys, saattavat hieman poiketa ilmoitetusta. Näissä tapauksissa asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä ennen toimitusta ja varmistamaan tuotteen sopivuus asiakkaan tarpeeseen.
Tuotteiden laadussa noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL2013 normeja.
Tuotevalikoima ja tuotteiden hinnat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

5. Toimitusaika
Tuotteet pyritään toimittamaan tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen tapahduttua valitun toimitustavan ilmoitetun toimitusajan puitteissa. Osa tuotteista on valmistetaan tilauksesta, jolloin toimitusaika voi olla pidempi. Mikäli myyjä arvioi toimitusajan ylittävän neljä viikkoa tai poikkeavan tuotetiedoissa olevasta arviosta, ilmoitetaan tästä tilaajalle erikseen.

6. Toimitukset
Toimitukset tapahtuvat pääosin rahtikuljetuksina kuorma-autolla tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai Postin pakettipalveluna Postin ehtojen mukaisesti. Kuljetusliike purkaa lastin kuorma-autosta, minkä jälkeiset tavaran siirrot ovat tilaajan vastuulla. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle puhelinnumeronsa toimitusajankohdan sopimista varten. Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet sovittuna ajankohtana (pääasiallisesti tuotteita toimitetaan vain virka-aikana). Toimitamme tuotteita ainoastaan Manner-Suomen alueelle. Alueet, joille toimittaminen edellyttää lauttaa tai muuta vesiliikennevälinettä, sovitaan erikseen. Kohteeseen on päästävä kuorma-autolla.
Tilaajalla on velvollisuus tarkistaa tuotteiden kunto ja tehdä mahdollisista näkyvistä vaurioista välittömästi merkintä rahtikirjaan sekä ilmoitus myyjälle.

7. Peruutusoikeus ja palautukset
Tilaajalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus tavaroiden vastaanottamisesta lukien. Peruutuksesta on toimitettava kirjallinen peruutusilmoitus myyjälle viipymättä (kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa).
Peruutus-/palautusoikeus ei koske räätälöityjä tuotteita, kuten mittaan sahatut tai tilauksesta pintakäsitellyt tuotteet.
Peruutus-/palautusoikeus ei koske myymälässä tehtyjä tilauksia eikä yritysasiakkaita.
Mikäli toimitus tapahtuu noutopisteeseen, lähetystä ei saa jättää noutamatta. Palautettava tuote on otettava vastaan ja lähetettävä takaisin Puudelicatessenin erikseen palautusilmoituksen jälkeen antaman ohjeen mukaisesti. Noutamatta jätettyjen Puudelicatessenille ohjeen vastaisesti palautuneiden lähetysten käsittely- ja varastoonpalautuskustannuksista vastaa tilaaja.
Ellei muuta kirjallisesti sovita, palautusrahdin kuljettaa Shipit. Palautuksen kuljetuskustannukset maksaa tilaaja. Yhden parkettilavan (10 – 1000 kg) palautusrahti maksaa noin 250 €.
Koska puu on herkkää kosteudelle, on tilaaja velvollinen säilyttämään tuotteita kuivassa ja lämpimässä myyjän ohjeiden mukaisesti palautukseen asti. Tilaaja on velvollinen pakkaamaan palautettavat tuotteet asianmukaisesti.

8 Takuu
Myymillämme valmiilla tuotteilla, kuten lautaparketeilla, on tuotekuvauksessa ilmoitettu valmistajan myöntämä takuu. Takuu ei kata normaalista kulumisesta, virheellisestä säilytyksestä, asennuksesta, käytöstä, hoidosta tai korjausyrityksistä syntyneitä vahinkoja. Tuotteen valmistajien takuuehtoja sovelletaan ja ne toimitetaan tuotteen mukana tai pyyynnöstä sähköisesti. Takuun voimassaolo edellyttää tarkkaa asennus- ja hoito-ohjeiden noudattamista erityisesti lämpötila- ja kosteusolosuhteiden osalta.
Rakennustarvikkeilla (liimat, lakat, listat jne.) ei tuotteiden luonteen vuoksi ole takuuta. Ongelmatilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä on tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus, käyttö- ja asennustapa, ikä jne. seikat huomioiden oikeudenmukaista ja kohtuullista.
Virhetilanteissa ota yhteys myyjään heti poikkeaman havaittuasi toimenpiteiden sopimiseksi.
Myyjällä on oikeus korjata tai korjauttaa kolmannen osapuolen toimesta virheellinen tuote parhaaksi katsomallaan tavalla. Mahdollinen korjaustoimenpide ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä
Puudelicatessen Oy
Y-tunnus: 1853854-6
osoite: Tammiston Kauppatie 18, 01510 Vantaa
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Teemu Pursiainen
p. +358207303660
sähköposti: asiakaspalvelu@puudelicatessen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

-Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
-Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden
suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.
-Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten
-Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa
-Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot
salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika
Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin
tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien
profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva
tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,
että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön
sähköpostitse osoitteeseen myynti@lattia-asennus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 .

Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käytön sujuvoittamiseen
- henkilökohtaisten asetusten tallentamiseen (esim. ostoskori)
- mainosten kohdentamiseen
- käyttäjän tunnistamiseen
- tilastotietointiin ja markkinoinnin seurantaan

Käyttämällä internetsivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit